Privacy statement Dubbelbloed.eu

Verwerkingsverantwoordelijke

Dubbelbloed.eu is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Dubbelbloed.eu beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Dubbelbloed.eu is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die zij verkrijgt, in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Dubbelbloed.eu verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder valt bijvoorbeeld ook een persoonlijk e-mailadres.

Indien u zich aanmeldt om de nieuwsbrief te ontvangen, dan registreert en gebruikt Dubbelbloed.eu uw e-mailadres.

Grondslag van de verwerking

Dubbelbloed.eu moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven (artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG).

Toezending van de nieuwsbrief naar het door u opgegeven e-mailadres geschiedt op basis van uw toestemming. U kunt zich op de website van Dubbelbloed.eu aanmelden door middel van het invullen van het hiervoor geldende webformulier. Bij aanmelding geeft u door middel van het invullen van uw e-mailadres en aanklikken van de betreffende knoppen uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming kan het webformulier niet worden verstuurd.

U kunt uw toestemming altijd intrekken, door u af te melden voor de nieuwsbrief. U kunt zich afmelden via de link in de mailing.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht Dubbelbloed.eu om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Dubbelbloed.eu zorgt daarom voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Dubbelbloed.eu mag uw e-mailadres niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking is vereist (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Dit betekent dat uw e-mailadres wordt verwijderd, wanneer u aangeeft dat u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Een verzoek om een afschrift kunt u sturen aan: etchica@dubbelbloed.eu